Remissvar till Miljödepartementet

Miljödepartementet
Registrator
103 33 Stockholm

Mailversion: registrator(@)environment.ministry.se

Remissvar från Lovö Hembygdsförening, avseende Beredningsunderlag- Kompletterande material till pågående tillåtlighetsprövning av projektet Förbifart Stockholm, ”Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet”.

Inledning

Lovö Hembygdsförenings främsta kritik mot Vägverkets utredning, inkl de 15 punkter där Miljödepartementet krävt förtydliganden, är att Vägverket inte fungerar som en oberoende myndighet som förser beslutsfattare med opartiskt och sakligt beslutsunderlag. Vi har redan tidigare visat och kommer även nu att visa att Vägverket har en egen agenda och att denna avviker från övergripande regler och politiskt fattade beslut om Sveriges miljömål och grunderna för transportpolitiken. Läs mer

Remissvar på förslag till ny översiktplan för Stockholms stad

Till
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturet
Box 8314
104 20 Stockholm

Lovöspecifika synpunkter

Lovö Hembygdsförenings främsta uppgift är att bevara och vårda ön Lovö, vår hembygd. Flera försök har gjorts att exploatera vår ö med dess unika miljö där vi har bl a har Drottningholm, ett av Sveriges världsarv, skyddat av Världsarvskonventionen. Läs mer

Öppet brev till alla socialdemokrater

Många miljöaktivister deltog i SAP:s Miljörådslag och är troligen ganska nöjda med rådslagets rapport. Redan vid 2005 års kongress togs bra beslut om klimatfrågans stora vikt. Tillsammans med formuleringarna i Miljörådslagets rapport och i några av Mona Sahlins offentliga tal har SAP tydlig grund för en klimatoffensiv. Läs mer

Därför säger vi nej till ”Förbifart Stockholm”

I maj meddelade Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö att man söker tillåtlighet hos regeringen för 25-miljardersprojektet Förbifart Stockholm och hoppas kunna börja bygga 2010. I opposition till detta står bland andra Naturvårdsverket och SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys. Samtidigt välkomnade 56 namnkunniga forskare, debattörer, författare och journalister från hela Sverige den nya folkrörelsen ”Klimataktion”. Nya kolkraftverk inom EU och projekt som Förbifart Stockholm togs speciellt upp som sådant som inte bör genomföras. Oberoende av ovan nämnda initiativ har 34 föreningar/organisationer och ytterligare 25 forskare/sakkunniga inom miljö, transport, ekonomi, teknik, medicin mm, nu slutit upp bakom kritiken mot Förbifart Stockholm. Organiserat genom ”Klimatstart Stockholm” står dessa bakom nedanstående upprop: Läs mer

Förbifarten är ett svart hål

Stockholms Handelskammare är näringslivets lobbyorganisation i Stockholm. Man bedriver en kampanj för att Förbifart Stockholm ska byggas, en sexfilig motorled väster om Stockholm. Handelskammaren använder ekonomiska argument och påstår i en Brännpunktartikel den 17 februari att Förbifarten är en mycket lönsam väg. Det sakliga underlaget hämtar man från Vägverkets utredningsmaterial och från konsultföretaget WSP, som man anlitat för att övertyga stockholmarna. Även Vägverket har använt WSP för sin samhällsekonomiska kalkyl och när den kritiserades av flera tunga remissinstanser för sin tendensiösa undermålighet tvingades man att kontrollräkna kalkylen. Vägverket vände sig då åter till WSP, som konstaterade att man inte hade räknat fel tidigare. Läs mer

Förbifart Stockholm kan förvandla Lovö

Vad kan vara viktigare för en hembygdsförening än att hindra att hembygden förstörs, förändras, förfulas? Redan Berit Wallenberg var rent militant i sitt försvar av Lovön: ”En hembygdsvän får aldrig ge upp, aldrig sitta med armarna i kors och absolut inte nöja sig med att bara bli förargad över vandalernas framfart”.

Hembygdsföreningens motstånd mot Förbifart Stockholm inleddes på allvar under Ulrika Wesslaus ordförandeskap. Och Per Borgström skrev tunga texter om Kronoparken Drottningholm som riks- och världsintresse, otänkbart att vandalisera. Deras arbete finns som grund för vårt engagemang. Läs mer

Västerleden – Förbifart Stockholm – styrelsens uttalande

Enligt uppdrag VID 50-ÅRSJUBILEET DEN 25/5 2000

UNESCO:s världsarv – Drottningholms Slott och park – har sitt ursprung i Gustav Vasas övertagande av Torvesunds gård på Lovö. Den av honom och sönerna därpå fullbordade inlösen av samtliga gårdar på Lovö skapade den i dag existerande Kronoparken. Kronoparkens syfte var att trygga hovets uppehälle och Kungsgårdens försörjning.

Först hundra år senare uppfördes det nuvarande slottet och utökades hovets närvaro, varvid försörjningen fortsatt baserades på vad kronoparken kunde bidra med. – Virke för byggnation, trädgårdsprodukter , dagsverken, jakt, fiske mm. Än i dag sker understundom kunglig jakt på ön, och arrendeavgifterna – om än icke arrendatorerna själva – bidrar till statskassan. Kronoparken bildar således inte bara en dekorativ ram kring slottsanläggningen utan utgör också förutsättningen för dess existens. Utan kronoparken hade vi inte något Drottningholm, och heller inget världsarv! Läs mer