Lovö hembygdsförening

Lovö har unika värden i sina fornlämningar, sitt kulturlandskap och världsarvet Drottningholm. Samtidigt ligger Lovö nära Stockholm, vars exploateringsbehov är ett hot mot dessa värden. Hembygdsföreningen har därför uppenbara och viktiga uppgifter:

  • Att vårda och försvara Lovös kulturarv och det levande kulturlandskapet.
  • Att undervisa om kulturlandskapets utveckling från förhistorisk tid till nutid.

Lovö hembygdsförening sköter sina uppgifter genom

  • att vara remissinstans och motverka skadliga och destruktiva förändringar
  • att utveckla Fornstigen, som på sina 20 km visar viktiga delar Lovös historia, från de första bosättningarna över fattigsverige till det moderna jordbrukslandskapet
  • att sköta och utveckla kulturarvet i bondbyn Hogsta där Lovö hembygdsförening äger och arrenderar Bagarstugan, Smedjan och Magasinet, vårt hembygdsmuseum.
  • att genom medlemstidningen EleonoraPosten informera och aktivera medlemmarna.
  • att genom programverksamheten bilda och roa medlemmarna.
  • att samarbeta med myndigheter och organisationer som motverkar den negativa utvecklingen. Länsstyrelsen har genom att bilda Lovö naturreservat stoppat en del exploatering men säkra kan vi aldrig vara.

Lovös hembygdsförening har alltså uppgiften att både skydda vårt historiska kulturarv och att skydda Lovö från exploatering.