Lovö hembygdsförening

Lovö har unika värden i sina fornlämningar, sitt kulturlandskap och världsarvet Drottningholm. Samtidigt ligger Lovö nära Stockholm, vars exploateringsbehov är ett hot mot dessa värden. Hembygdsföreningen har därför uppenbara och viktiga uppgifter:

  • Att vårda och försvara Lovös kulturarv och det levande kulturlandskapet.
  • Att undervisa om kulturlandskapets utveckling från förhistorisk tid till nutid.

Lovö hembygdsförening sköter sina uppgifter genom

  • att vara remissinstans och motverka skadliga och destruktiva förändringar
  • att utveckla Fornstigen, som på sina 18 km visar viktiga delar Lovös historia, från de första bosättningarna över fattigsverige till det moderna jordbrukslandskapet
  • att sköta och utveckla kulturarvet i bondbyn Hogsta där Lovö hembygdsförening äger och arrenderar Bagarstugan, Smedjan och Magasinet, vårt hembygdsmuseum.
  • att genom medlemstidningen EleonoraPosten informera och aktivera medlemmarna.
  • att genom programverksamheten bilda och roa medlemmarna.
  • att samarbeta med myndigheter och organisationer som motverkar den negativa utvecklingen. Länsstyrelsen har genom att bilda Lovö naturreservat stoppat en del exploatering men säkra kan vi aldrig vara.
  • Lovös hembygdsförening har alltså uppgiften att både skydda vårt historiska kulturarv och att skydda Lovö från nutida exploatering.