Förbifart Stockholm kan förvandla Lovö

Vad kan vara viktigare för en hembygdsförening än att hindra att hembygden förstörs, förändras, förfulas? Redan Berit Wallenberg var rent militant i sitt försvar av Lovön: ”En hembygdsvän får aldrig ge upp, aldrig sitta med armarna i kors och absolut inte nöja sig med att bara bli förargad över vandalernas framfart”.

Hembygdsföreningens motstånd mot Förbifart Stockholm inleddes på allvar under Ulrika Wesslaus ordförandeskap. Och Per Borgström skrev tunga texter om Kronoparken Drottningholm som riks- och världsintresse, otänkbart att vandalisera. Deras arbete finns som grund för vårt engagemang.

Citatet ovan från Hembygdsföreningens hemsida är en förebild för mig i arbetet att stoppa Förbifart Stockholm. Uppbackad av fru Eva och min vänkrets i Drottningholms Bastu Badar Bröder satte jag på allvar i gång arbetet i oktober 2007. Efter studier av Vägverkets utredning och remisser från en rad tunga myndigheter och organisationer skrev jag ett mycket kritiskt yttrande, som godkändes i bastun och skrevs under av Lovö Hembygdsförening och sju andra organisationer på Lovö och Ekerö.

Till årsmötet 2008 hade jag förberett ett upprop med rubriken: Stoppa Förbifart Stockholm. Uppropet togs enhälligt liksom ett starkt brev till UNESCO med kravet att Förbifarten skulle stoppas eftersom den kränker Världsarvskonventionen. Vi protesterade mot Förbifart Stockholm eftersom Sverige som nation har åtagit sig att för all framtid skydda och vårda världsarvet Drottningholm.

Sedan dess har uppropet undertecknats av ett 30-tal föreningar och 26 forskare på trafik- och samhällsbyggnadsområdet. Arbetet med att skaffa alla namnunderskrifter har gjorts i samarbete med en rad organisationer, som samverkar i motståndet. Uppropet med alla underskrifter har bilagts våra remissvar och använts som underlag för artiklar i flera sammanhang.

Många av oss tror att statliga myndigheters utredningar utgör ett sakligt och opartiskt underlag för politiska beslut. Icke sa Nicke! Vägverket bryter mot flera grundläggande regler för hur statliga utredningar ska göras. Vägverket följer inte ens regeringens utredningsdirektiv utan hittar ett eget syfte: att föreslå den mest lämpliga vägkorridoren mellan Stockholms norra och södra delar! Ingen tanke på andra transportsätt än bilar för att lösa Stockholms framtida transportproblem! Vägverket bryr sig inte om Sveriges klimatmål, Miljöbalkens tvingande regler, Världsarvskonventionen och som kronan på verket vinklar Vägverket den felaktiga och ofullständiga samhällsekonomiska kalkylen till förmån för Förbifart Stockholm jämfört med andra möjliga transportlösningar.

Trots mycket stark kritik från många håll mot utredningen vill ändå en majoritet av de politiska partierna bygga Förbifarten trots att byggandet även strider emot miljödelen i de egna partiprogrammen. De som var med på årsstämman i Klockaregården kunde bekräfta detta under tipspromenaden bland citaten från de sju riksdagspartiernas miljöprogram.

När politiska partier sviker sina ideal och inte arbetar enligt partprogrammen hotas demokratin. Väljarna blir lurade! I Stockholm vill till exempel socialdemokratin att Förbifart Stockholm ska byggas. Eftersom socialdemokratin är en nyckelgrupp har vi beslutat skicka vykort till Mona Sahlin. Hembygdsföreningen har drygt 4 000 vykort med ett litet feltryck. De ska återanvändas med texten:

Heja Mona!
Jag blev väldigt glad över ditt tal i Vitabergsparken den 9 augusti 2008. Särskilt gladde mig avsnittet om klimatpolitiken där du hämtade kraft från Miljörådslagets rapport:
”Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Vi socialdemokrater vill gå före och i hela landet ta ett lokalt ansvar för att minska utsläppen av växthusgaser. År 2020 har Sverige 40 % lägre utsläpp av växthusgaser i förhållande till 1990. Kollektivtrafiken i städerna har fördubblats.”
Särskilt övertygande var citatet av Henrik Schyffert: ”Det räcker inte att snacka snacket, man måste gå gået också”. Det gäller på klimatområdet och det gäller all annan politik. Det håller inte att säga en sak och göra en annan, sade du.
Jag önskar att socialdemokraterna i Stockholm gör det.

Stoppa Förbifart Stockholm!
………………………………………………………………………………….
Namnteckning

Om du vill delta i vykortskampanjen kan du kontakta någon i styrelsen och be om så många vykort du har vänner som kommer att skicka vykorten. Som aktiv i Amnesty vet jag att det inte behövs så många vykort för att en makthavare ska reagera, darra och frukta att partiet inte ska få så många röster vid nästa riksdagsval.

Förbifart Stockholm är inte vilket bygge som helst. Det är Sveriges dyraste byggprojekt sedan Göta Kanal. Hur ska vi stoppa det? Många delar min upprördhet och vill delta i arbetet. Vi går med i folkrörelser, som sedan samarbetar för att öka tyngden i motståndet. ”Vi vill vinne” skrev den norska motståndsrörelsen på en landsväg under andra världskriget. Den bilden blev motivet på ett frimärke, som jag kommer ihåg eftersom jag är halvnorrman. Och vi ska vinna!

Vi samverkar och går till motanfall. Vi ordnar seminarier och offentliga möten, publicerar broschyrer, skriver remisser och uppvaktar politiker. Vi mailar beslutsfattare och påminner om innehållet i deras partiprogram, vi skriver insändare och artiklar i riks- och lokalpress. Du kanske har läst någon av mina krönikor i Mälaröarnas Nyheter där jag tar upp Förbifart Stockholms olaglighet, dess förstörelse av natur och kulturella värden, dess konsekvenser för Sveriges klimatmål, den bristfälliga och odemokratiska hanteringen m m.

Under våren 2008 kontaktade vi TV och Uppdrag Granskning, som gjorde ett utmärkt program man inte glömmer i brådrasket. Långt efter sändningen i oktober 2008 minns många hur Vägverkets generaldirektör, Ingemar Skogö, gjorde bort sig med sina bristande kunskaper om det egna verkets genom tiderna mest omfattande byggprojekt – som man planerat i ca 30 år. Kanske blev Uppdrag Granskning en vändpunkt. Nu går det inte längre att dölja projektets alla svagheter och den 14 november 2008 skriver Miljödepartementet till Vägverket och kräver kompletteringar av utredningen på 15 punkter, en brännande bakläxa. Vägverkets svar skulle vara Miljödepartementet till handa senast den 26 februari 2009.

Orsaken till Miljödepartementets intresse för Vägverkets utredning är att departementet ska pröva om Förbifart Stockholm kan byggas ur Miljöbalkens synvinkel, en s k tillåtlighetsprövning. Jag ringde departementet för att fråga hur länge det kan dröja innan man kan besluta om tillåtligheten. Svaret blev litet oklart. Det beror på materialet man får från Vägverket. Och från oss!

Nu intensifierades nämligen motståndet. Redan den 26 november kallades motståndet till ett möte för att göra en egen utredning, en skuggutredning. Mötet tillsatte en rad arbetsgrupper och jag arbetade med de punkter som direkt berör Lovön, främst anslutningarna mellan väg 261 och tunneln i två trafikplatser på södra Lovö. Vårt remissvar – liksom övriga arbetsgruppers – lämnades till Vägverket den 16 februari och något omarbetat till Miljödepartementet den 26 februari.

Nästa större arrangemang är en hearing i Riksdagshuset den 13 maj, som vi arrangerar tillsammans med flera miljöorganisationer och Miljöpartiet. Där kommer en panel av forskare svara på frågor om de mest centrala problemen i samband med Förbifart Stockholm. Frågorna kommer att ställas av representanter för olika riksdagspartier. Kanske kommer Björn Elmbrandt att vara moderator. Vi kommer också att göra en enkätundersökning till forskarsamhället och publicera resultatet vid en presskonferens i samband med hearingen. Tillsammans med ett pressmeddelande och omfattande massmediala förberedelser tror vi att hearingen kommer att bli ytterligare ett grundskott mot Förbifart Stockholm. Du kan komma dit onsdagen den 13 maj kl 09.30 då hearingen börjar. Skandiasalen i riksdagshuset har 150 platser och en balkong som kan användas om det blir rusning. Speciell inbjudan kommer att gå till samtliga riksdagspartier, till departementens tjänstemän och andra med inflytande på beslutsprocessen.

Vi vet inte när Miljödepartementet kommer att vara färdiga med sin tillåtlighetsprövning enligt Miljöbalken. Eftersom vårt motstånd varit intensivt och mediabevakningen omfattande är det inte troligt att beslutet kommer före sommaren. Och eftersom Andreas Carlgren upprepade gånger har sagt att miljökraven kommer att vara mycket tuffa är utgången osäker. Även om Miljödepartementet beslutar godkänna att Förbifart Stockholm byggs är inte kampen över. Det slutliga beslutet fattas av regeringen, men först måste alla juridiska tvister vara avklarade. Föreningen Rädda Lovö har organiserat sakägarnas motstånd, dvs de personer vars mark rent fysiskt kommer att beröras av Förbifarten.

Vi närmar oss också andra halvåret 2009 då Sverige kommer att vara EU-ordförandeland. Det kan inte vara lätt för Fredrik Reinfeldt att besluta att bygga Förbifarten samtidigt som man har lovat att Sverige ska gå i spetsen för utsläppsminskningen av växthusgaser. Om Sverige ska minska sina utsläpp med 20 % i genomsnitt för hela landet fram till 2020 måste storstäderna minska utsläppen långt mer. Det går inte ihop med motorledsbyggen som ökar utsläppen!

Kampen mot Förbifart Stockholm kommer inte att sluta förrän detta överdimensionerade monster från svunnen tid enbart har arkeologiskt intresse.

Bertil Ottoson
Lovö Hembygdsförening