Fornstigen

fornstigen

Hela Lovön är en kronopark. Under Gustav Wasas tid köpte eller bytte kungahuset till  sig all mark på Lovön utom kyrkans. Lovön är full av gammal kultur med ett tusental registrerade fornlämningar, åtta boplatser från stenåldern och tio från bronsåldern. Från järnåldern finns hundratals registrerade gravar och stensättningar. Fornstigen drogs så att vandrarna skulle få uppleva så mycket som möjligt av denna rikedom. Fornstigen går i en 20 km ringled förbi flera av de 12 ursprungliga byarnas gravfält från järnåldern.

Hembygdsföreningen ansökte och fick 1974 Domänverkets (SFVs) tillstånd att dra vandringsleden, röja kring gravfälten och sätta upp informationsskyltar. Fornstigen binder samman kulturlandskapets mest intressanta fornminnesområdena på Lovön.

Mycket frivilligarbete har krävts för att hålla vandringsleden öppen och skyltarna i gott skick. Inför att Lovön 2014 skulle bli naturreservat fick hembygdsföreningen genom Länsstyrelsen ett EU-anslag för att rusta upp Fornstigen – främst informationen till vandrarna. De nya mycket intressanta skyltarna är ett teamarbete mellan arkeologen Bo Petré och konstnären Ulf Ragnarsson.

”Vandra på Lovön” är en skrift som innehåller fornstigens sträckning med kartor och beskrivning av gammal och ny kultur. ”Vandra på Lovön” kan köpas i restaurangen Karamellan och Slottsboden vid Drottningholms slott samt i Ekerö bokhandel i Ekerö centrum, pris 100 kr. Den kan också beställes via mejl till alex.kirab@gmail.com, 100:- exkl porto.