Remissvar på förslag till ny översiktplan för Stockholms stad

Till
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturet
Box 8314
104 20 Stockholm

Lovöspecifika synpunkter

Lovö Hembygdsförenings främsta uppgift är att bevara och vårda ön Lovö, vår hembygd. Flera försök har gjorts att exploatera vår ö med dess unika miljö där vi har bl a har Drottningholm, ett av Sveriges världsarv, skyddat av Världsarvskonventionen.

Översiktsplanen innehåller den mycket kritiserade sexfiliga motorleden Förbifart Stockholm, som till större delen planeras gå i tunnel under Lovö, dyka upp på öns norra del och gå som bro över Lambarfjärden och in i naturskyddsområdet Grimstaskogen.

Världsarvet Drottningholm omfattar slottet och parken. För att trygga hovets uppehälle köpte och inlöste Gustav Vasa och hans söner samtliga gårdar på Lovö, som nu utgör Kronoparken Lovö. Gårdarnas ägor och slottet med park är således en sammanhållen helhet i ett odlingslandskap som genom närliggande gravfält vittnar om anor sedan järnåldern. Mönstret i kronoparken av odlingar, vägar, kyrkan och slottet med park gör att även nutidens människor kan uppleva organisationen av en kungsgård med jordinnehav och förvaltning.

Tunnelns anslutning till väg 261 planeras vid två trafikplatser, den ena mycket centralt på Lovö, med belysning, skyltar och andra vägtillbehör bryter av mot det omgivande odlingslandskapet. Eftersom tunneln kommer att gå ca 50 m under jord blir trafikplatserna dominerande i landskapet. Den unika totalupplevelsen av Kronoparken Drottningholm blir inte längre möjlig.

Ön Lovö är en unik och stadsnära friluftsmiljö med stora naturvärden av riksintresse, värden som skyddas av Miljöbalken. Miljöjurister som utrett Förbifart Stockholm har kommit fram till att den är ett brott mot Miljöbalken.

Erfarenheter från andra projekt av detta slag visar också att marken kommer att utsättas för omfattande kommersiell exploatering. Lovö är en liten ö där även små ingrepp märks och stör den upplevelse såväl Stockholms innevånare som besökande från andra delar av Sverige och från hela världen även i framtiden har rätt att få. Om Översiktsplanen förverkligas kommer Lovö med Drottningholm att förändras som en skönhet tvingad till prostitution.

Ett världsarv är en oersättlig tillgång, inte bara för landet där det ligger utan också för mänskligheten som helhet. Enligt den av Sverige ratificerade konventionen har Sverige som nation åtagit sig att för all framtid skydda, bevara och vårda världsarvet Drottningholm till förmån för kommande generationer.

Sammanfattningsvis är Översiktsplanen med Förbifart Stockholm såväl en kränkning av Världsarvskonventionen som ett brott mot Miljöbalken.

Generella synpunkter – klimatproblemet

Tidsperspektivet i Översiktplanen innefattar en avgörande epok i mänsklighetens framtid – epoken fram till 2050 – då vi måste göra oss av med beroendet av fossila bränslen. Enligt FN:s vetenskapliga panel i klimatfrågan (IPCC) har jordens medeltemperatur ökat med 0,74 grader under de senaste 100 åren och av de senaste 12 åren har 11 varit de varmaste sedan 1850. Koldioxidhalten i atmosfären har ökat med mer än 35 % under samma tid. IPCC säger också att utsläppen måste minska dramatiskt på kort tid eftersom ytterligare utsläpp stannar kvar i atmosfären i mer än 1000 år och orsakar fortsatt uppvärmning.

Detta är alarmerande och i samrådsunderlaget betonas att de globala klimatförändringarna påverkar människors livsvillkor i hela världen och är en av vår tids största utmaningar. Liknande formuleringar finns också att läsa i alla riksdagspartiers miljöprogram utom i moderaternas – med vissa variationer.

De rika nationerna har bidragit mest till den ekologiska skulden och måste ta det största ansvaret att korrigera sitt beteende. Det gäller naturligtvis även Sverige, Stockholms län och Stockholms stad. Riksdagen har beslutat att Sverige ska minska utsläppen av koldioxid med minst 20 % fram till 2020. Så småningom måste de globala utsläppen av växthusgaser minska med över 90 % procent för att atmosfärens halt av växthusgaser inte ska fortsätta öka. I Sverige måste minskningen framför allt ske i tätorter, särskilt i storstäder. Drygt hälften av utsläppen av växthusgaser i Stockholms län kommer från trafiken. Om vi ska kunna nå de beslutade klimatmålen måste utsläppen från trafiken halveras till 2020.

Denna insikt märks inte i Översiktsplanens transportplanering. Den är starkt påverkad av Stockholmsöverenskommelsen, som prioriterar vägar framför spår, och står i direkt motsättning till klimatmålen. Förbifart Stockholm är den mest kontroversiella delen av Stockholmsöverenskommelsen då dess genomförande kommer att leda till en kraftig ökning av koldioxidutsläpp i regionen. Dess vision av var den växande befolkningen ska bo och hur den ska transporteras går i motsatt ritning till klimatmål som måste uppnås. Motorleder planeras binda ihop nya stadskärnor ganska långt från centrala Stockholm. Visionen om den täta staden med kollektiv trafik som huvudsakligt transportsätt bleknar bort i avgaserna från den bilstad med ökande andel fossilbränsledrivna fordon som Stockholmsöverenskommelsen innehåller och som översiktsplanen har anammat.

Lovö Hembygdsförening vill alltså visa på konflikten mellan målen om en fossilbränslefri stad 2050 och den regionala prognosen om en dubblad trafikmängd fram till år 2030, som man nu planerar att investera för. Det går inte att uppnå klimatmålen samtidigt som man planerar nya motorleder. Man kan visserligen hysa ”..stora förhoppningar om en teknikutveckling som på sikt skulle kunna innebära emissionsfria och koldioxidneutrala drivmedel”. Men man kan inte grunda sin plan på förhoppningar. Det är inte trovärdigt.

Stadsbyggnadskontoret bör i stället stödja sig på miljöpolitiken hos en stor majoritet av de politiska partierna, som ser klimatproblemet som vår tids största utmaning och mest akuta problem och göra en plan som lever upp till det av riksdagen beslutade klimatmålet, inklusive den fossilbränslefria staden 2050.

Av ovan anförda skäl avvisar Lovö Hembygdsförening hela Stockholms Översiktsplan och ser fram emot en ny plan som tillåter Stockholm att behålla sin skönhet och attraktionskraft.

Lovö Hembygdsförening

Bertil Ottoson
Pl 137,178 93 Drottningholm
Tfn: 08 – 759 03 26