Rädda världsarvet Drottningholm! (bilaga)

Riksantikvarieämbetets (RAÄ) och Fastighetsverkets (SFV) uppfattning i kort sammanfattning

Redan från början var både RAÄ och SFV avvisande till Vägverkets förslag om anslutning av Ekerövägen till Förbifart Stockholms tunnel med breddning av vägen till fyra filer genom Drottningholm och två trafikplatser på Lovön. I skrivelse från RAÄ till Vägverket 2007-11-19: ”Såväl de direkta som de indirekta konsekvenserna för kulturmilöjön i landskapet som helhet kvarstår. RAÄ bedömer att alternativet Förbifart Stockholm fortsatt innebär påtaglig skada på riksintresset /världsarvet på Lovön. Enligt RAÄ:s tolkning av miljöbalkens bestämmelser bör projektet därmed inte ges tillåtlighet.”

Denna skrivelse ledde till samtal mellan RAÄ och Vägverket. I minnesanteckningarna från samtalet 08-06-04 skriver RAÄ:s handläggare:”RAÄ har blivit tvungen att diskutera detaljer trots att man är emot projektet. Projektet är”vedervärdigt i varje detalj” och vägverket har en taktik som är obehaglig.”

I yttrandena över Vägverkets underlag inför tillåtlighetsprövningen 2009 skriver RAÄ 2009-02-12: ”RAÄ bedömer liksom tidigare, att de förslag inför tillåtlighetsprövningen som Vägverket nu  förordar med bl. a. två trafikplatser på Lovön kommer att innebära påtaglig skada för världsarvet och riksintresset Drottningholm…….I det kompletterande materialet visar Vägverket att det är möjligt att förlägga av- och påfarter med trafikplatser utanför Lovön. Därmed finns nu alternativ som innebär att påtaglig skada på riksintresset kan undvikas.”

Även Fastighetsverket har varit kritiskt till Vägverkets planer för Lovön. I verkets yttrande över samma underlag 2009-02-16 sägs sammanfattande:”SFV har i tidigare remissvar avvisat Vägverkets förslag med hänsyn till att åtgärder, som utgör ingrepp i kulturmiljön och ökar trafikbelastningen på Lovön, skadar ett långsiktigt riksintresse som väger tyngre än vägprojektet….. Direkt obegripligt är att Vägverket, efter sin egen redovisning av konsekvenser för kulturmiljön drar slutsatsen att trafikplatserna på Lovön inte innebär risk för påtaglig skada på riksintresset.”

Vägverket skriver under hösten 2009 underlag för samråd med olika intressenter. SFV är i sina synpunkter på underlaget fortsatt kritisk:”SFV:s bedömning är att det inte, oavsett tekniska förbättringar, är möjligt att öka trafikmängderna förbi Drottningholms slott utan att hota världsarvet (2009-12-10).”

I ett förtydligande efter tillåtlighetsbeslutet i september 2009 skriver RAÄ 2010-07-01: ”Förbifart Stockholm och dess anslutning till väg 261 på Lovö kan utgöra ett hot mot världsarvet Drottningholm. ….För att inte hota världsarvets värden anser RAÄ att anslutningen ska placeras så långt som möjligt från gränsen för världsarvet och att en trafikdämpande konstruktion skapas för att hålla nere trafiken genom världsarvet.”

Urvalet gjort av Bertil Ottoson

Faktasamling om Förbifart Stockholm

Till gruppledarna Karin Wanngård (S), Daniel Helldén (MP), Ann-Margarethe
Livh (V), Sissela Nordling Blanco (Fi)

I måndags skickade nätverket ett brev till er med synpunkter på
trängselskatteramen som innebär att kollektivtrafiken bör prioriteras före
Förbifart Stockholm. Vi bifogade för kännedom även ett brev riktat till
regeringen.

Vi skickar er nu en faktasamling om Förbifart Stockholm, som har
sammanställts av en arbetsgrupp inom nätverket. Den kan förhoppningsvis
vara ett stöd i pågående diskussioner.

Vi önskar träffa företrädare för era partier, antingen tillsammans eller
var och en för sig, för att utveckla fakta och argument. Vi är tacksamma
för förslag på datum snarast möjligt.

För Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm 2014-10-09

Karin Wahlgren Klimataktion Stockholm,  073 688 20 33,
karin.wahlgren9(@)gmail.com
Beatrice Sundberg Stockholms Naturskyddsförening, 073 719 91 33,
sthlm.krets(@)naturskyddsföreningen.se
Göran Folin Jordens vänner, 073 073 11 88

Dystopi av Carl Johan de Geer

IMG_1821Carl Johan de Geer är en engagerad konstnär. Han har upptäckt vilken onödig katastrof Förbifart Stockholm kan bli. Denna bild visades vid hans utställning på Färgfabriken sommaren 2014 under temat ”Fel tänkt” och fotograferades av Maria Wold-Troell.
Huvudet uppe till vänster symboliserar stenhuvudena på Påskön, där befolkningen misshushållade med naturtillgångarna och gick under.