Årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte för Lovö hembygdsförening

Tid och plats:   torsdagen den 16 september kl 18.00 i Klockargården

Vi kan vara inomhus, men inte fler än 50 personer. Det blir ingen mat, men det finns stolar och bord till de som tar med sig eget.

Dagordning:

1.     Ordföranden hälsar alla välkomna och vi börjar med att välja mötesledare och sekreterare för årsmötet.

2.     Val av två justeringspersoner.

3.     Verksamhetsberättelsen för 2020 och 2021 (till dags datum), förslaget bifogas.

4.     Vår förslag till Handlingsplan för 2021 och 2022, förslaget bifogas.

5.     Vårt bokslut för 2020, Resultat- och Balansräkning bifogas.

6.     Revisorernas berättelse för 2020 (bifogas).

7.     Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående års förvaltning.

8.     Val av Lovö hembygdsförenings och styrelses ordförande fram till nästa årsmöte.

9.     Val av halva antalet styrelseledamöter för två år.

10.  Eventuella kompletteringsval

11.  Val av valberedning (två personer).

12.  Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant.

13.   Beslut om medlemsavgiftens storlek.

14.   Propositioner (förslag från styrelsen).

15.   Motioner (förslag från medlemmarna).

16.   Utdelning av diplom till Årets Lovöpersoner (Elizabeth och Tom Rydström).

17.   Avtackning av personer som lämnar styrelsen.

18.   Årets Lovöpersoner talar om betydelsen av ekologisk odling.

19.   Årsmötet avslutas.

Medföljande dokument:
Dagordningen som pdf

Verksamhetsberättels 2020-2021

Handingsplan 2021 – 2022

Balansräkning 2020

Resultaträkning 2020

Revisonsberättelse 2020 03 24

Proposition

Valberedningens förslag